รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่16-01-2023
Reference Number QDi.433
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ABDUL 2. REHMAN 3. MAKKI
วัน เดือน ปี เกิด 10-12-1954
ฉายา na
สัญชาติ Pakistan
ที่อยู่1 เลขที่ Tayyiba Markaz ตำบล อำเภอ Muridke จังหวัด Punjab Province เมือง Pakistan
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ CG9153881
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ