รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่17-06-2021
Reference Number QDi.429
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MOHAMMAD 2. ALI 3. AL HABBO
วัน เดือน ปี เกิด 01-10-1983
ฉายา na
สัญชาติ Syrian Arab Republic
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ Gazantiep จังหวัด เมือง Turkey
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ Raqqa จังหวัด เมือง Syrian Arab Republic
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 00814L001424
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ