รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่27-03-2015
Reference Number TAe.014
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar ตำบล อำเภอ Sanatan Bazaar Street จังหวัด near Trench (variant Tranch) Road เมือง Pakistan
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ Branch Office 2: Quetta จังหวัด เมือง Pakistan
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม Taliban
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ