รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่04-10-2011
Reference Number TAi.153
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. FAIZULLAH 2. KHAN 3. NOORZAI 4. na
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ Afghanistan
ที่อยู่1 เลขที่ Boghra Road ตำบล อำเภอ Miralzei Village, Chaman จังหวัด Baluchistan Province เมือง Pakistan
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ Kalay Rangin, Spin Boldak District จังหวัด Kandahar Province เมือง Afghanistan
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม Taliban
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ