รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่21-11-2012
Reference Number TAi.165
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MOHAMMED QASIM 2. MIR WALI 3. KHUDAI RAHIM
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ Afghanistan
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ Wesh, Spin Boldak District จังหวัด Kandahar Province เมือง Afghanistan
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ Safaar Bazaar, Garmser District จังหวัด Helmand Province เมือง Afghanistan
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม Taliban
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ