รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่13-09-2007
Reference Number TAi.144
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. SIRAJUDDIN 2. JALLALOUDINE 3. HAQQANI
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ Afghanistan
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah จังหวัด North Waziristan เมือง Pakistan
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah จังหวัด North Waziristan เมือง Pakistan
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม Taliban
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ