รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่25-01-2001
Reference Number TAi.142
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ABDUL HAI 2. HAZEM 3. ABDUL QADER
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ Afghanistan
ที่อยู่1 เลขที่ Iltifat village, Shakardara District ตำบล อำเภอ จังหวัด Kabul Province เมือง Afghanistan
ที่อยู่2 เลขที่ Puli Charkhi Area, District Number 9 ตำบล อำเภอ Kabul City จังหวัด Kabul Province เมือง Array
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ D 0001203
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม Taliban
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ