รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่25-01-2001
Reference Number TAi.130
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ABDUL GHAFAR 2. QURISHI 3. ABDUL GHANI
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ Afghanistan
ที่อยู่1 เลขที่ Khairkhana Section Number 3 ตำบล อำเภอ Kabul จังหวัด เมือง Afghanistan
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ D 000933
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม Taliban
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ