รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่06-10-2001
Reference Number QDe.015
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Pakistan
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Kuwait
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ