รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่11-05-2004
Reference Number QDe.108
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ 6 Avde Smajlovica Street ตำบล อำเภอ Novo Sarajevo จังหวัด เมือง Bosnia and Herzegovina
ที่อยู่2 เลขที่ 26 Tabhanska Street ตำบล อำเภอ Visoko จังหวัด เมือง Bosnia and Herzegovina
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ