รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่20-07-2017
Reference Number QDe.154
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. SELSELAT AL-THAHAB
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia ตำบล อำเภอ Baghdad จังหวัด เมือง Iraq
ที่อยู่2 เลขที่ Al-Abbas Street ตำบล อำเภอ Karbala จังหวัด เมือง Iraq
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ