รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่04-06-2008
Reference Number QDe.128
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Barangay Mal-Ong ตำบล อำเภอ Anda จังหวัด Pangasinan Province เมือง Philippines
ที่อยู่2 เลขที่ Sitio Dueg, Barangay Maasin ตำบล อำเภอ San Clemente จังหวัด Tarlac Province เมือง Philippines
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ