รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่17-10-2001
Reference Number QDe.021
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. RABITA TRUST
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road ตำบล อำเภอ Education Town, Lahore จังหวัด เมือง Pakistan
ที่อยู่2 เลขที่ Wares Colony ตำบล อำเภอ Lahore จังหวัด เมือง Pakistan
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ