รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่22-10-2002
Reference Number QDe.091
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview ตำบล อำเภอ Illinois จังหวัด เมือง United States of America
ที่อยู่2 เลขที่ P.O. Box 1406, Bridgeview ตำบล อำเภอ Illinois จังหวัด เมือง United States of America
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ