รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่21-11-2002
Reference Number QDe.093
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ 8820 Mobile Avenue, IA ตำบล อำเภอ Oak Lawn จังหวัด Illinois เมือง United States of America
ที่อยู่2 เลขที่ P.O. Box 548 ตำบล อำเภอ Worth จังหวัด Illinois เมือง United States of America
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ