รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่26-01-2004
Reference Number QDe.106
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ P.O. Box 3616 ตำบล อำเภอ Dar es Salaam จังหวัด เมือง United Republic of Tanzania
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ Tanga จังหวัด เมือง United Republic of Tanzania
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ