รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่06-07-2004
Reference Number QDe.114
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Jan Hanzenstraat 114, 1053SV ตำบล อำเภอ Amsterdam จังหวัด เมือง Netherlands
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ