รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่28-06-2004
Reference Number QDe.109
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Branch Address: 2A Hasiba Brankovica ตำบล อำเภอ Sarajevo จังหวัด เมือง Bosnia and Herzegovina
ที่อยู่2 เลขที่ 14 Bihacka Street ตำบล อำเภอ Sarajevo จังหวัด เมือง Bosnia and Herzegovina
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ