รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่17-08-2005
Reference Number QDe.121
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2 ตำบล อำเภอ Karachi จังหวัด เมือง Pakistan
ที่อยู่2 เลขที่ Gulistan-e-Jauhar, Block 12 ตำบล อำเภอ Karachi จังหวัด เมือง Pakistan
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ