รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่17-10-2001
Reference Number QDi.031
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. OMAR 2. MAHMOUD 3. UTHMAN
วัน เดือน ปี เกิด 30-12-1960
ฉายา na
สัญชาติ Jordan
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Jordan
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ