รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่16-05-2005
Reference Number QDi.187
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ARIS 2. SUMARSONO
วัน เดือน ปี เกิด 19-04-1963
ฉายา na
สัญชาติ Indonesia
ที่อยู่1 เลขที่ Desa Gebang, Kecamatan Masaran ตำบล อำเภอ Kabupaten Sragen จังหวัด Jawa Tengah เมือง Indonesia
ที่อยู่2 เลขที่ Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo ตำบล อำเภอ Kabupaten Lampung Timur จังหวัด Lampung เมือง Indonesia
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ