รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่04-06-2008
Reference Number QDi.244
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. HILARION 2. DEL ROSARIO 3. SANTOS
วัน เดือน ปี เกิด 12-03-1966
ฉายา na
สัญชาติ Philippines
ที่อยู่1 เลขที่ 50, Purdue Street, Cubao ตำบล อำเภอ Quezon City จังหวัด เมือง Philippines
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ AA780554
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ