รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่04-06-2008
Reference Number QDi.247
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. RUBEN 2. PESTANO 3. LAVILLA, JR
วัน เดือน ปี เกิด 04-10-1972
ฉายา na
สัญชาติ Philippines
ที่อยู่1 เลขที่ 10th Avenue ตำบล อำเภอ Caloocan City จังหวัด เมือง Philippines
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ MM611523
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ