รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่03-11-2003
Reference Number QDi.135
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. DAWOOD 2. IBRAHIM 3. KASKAR
วัน เดือน ปี เกิด 26-12-1955
ฉายา na
สัญชาติ India
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ Karachi จังหวัด เมือง Pakistan
ที่อยู่2 เลขที่ House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Pakistan
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ A-333602
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ