รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่20-04-2016
Reference Number QDi.394
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. HUSAYN 2. JUAYTHINI
วัน เดือน ปี เกิด 03-05-1977
ฉายา na
สัญชาติ State of Palestine
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ Gaza Strip จังหวัด เมือง State of Palestine
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 0363464
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ