รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่12-11-2003
Reference Number QDi.142
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. RADI 2. ABD EL SAMIE 3. ABOU EL YAZID 4. EL AYASHI
วัน เดือน ปี เกิด 02-01-1972
ฉายา na
สัญชาติ Egypt
ที่อยู่1 เลขที่ Via Cilea 40 ตำบล อำเภอ Milan จังหวัด เมือง Italy
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ