รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่11-05-2010
Reference Number QDi.282
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. QASIM 2. MOHAMED 3. MAHDI 4. AL-RIMI
วัน เดือน ปี เกิด 05-06-1978
ฉายา na
สัญชาติ Yemen
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Yemen
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 00344994
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ