รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่30-03-2018
Reference Number KPe.074
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai ตำบล อำเภอ Shandong จังหวัด เมือง China
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม DPRK
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ