รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่02-03-2016
Reference Number KPe.030
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. OFFICE 39
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Second KWP Government Building (Korean – Ch’o’ngsa, Urban Town (Korean-Dong), Chung Ward, Pyongyang ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Democratic People's Republic of Korea
ที่อยู่2 เลขที่ Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Democratic People's Republic of Korea
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม DPRK
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ