รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่16-07-2009
Reference Number KPe.004
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. NAMCHONGANG TRADING CORPORATION
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Chilgol ตำบล อำเภอ Pyongyang จังหวัด เมือง Democratic People's Republic of Korea
ที่อยู่2 เลขที่ Sengujadong 11-2/(or Kwangbok-dong), Mangyongdae District ตำบล อำเภอ Pyongyang จังหวัด เมือง Democratic People's Republic of Korea
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม DPRK
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ