รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่22-01-2013
Reference Number KPe.017
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง China, Hong Kong Special Administrative Region
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม DPRK
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ