รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่24-04-2009
Reference Number KPe.002
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Pot’onggang District ตำบล อำเภอ Pyongyang จังหวัด เมือง Democratic People's Republic of Korea
ที่อยู่2 เลขที่ Rakwon-dong, Pothonggang District ตำบล อำเภอ Pyongyang จังหวัด เมือง Democratic People's Republic of Korea
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม DPRK
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ