รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่02-05-2012
Reference Number KPe.010
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok ตำบล อำเภอ Pyongyang จังหวัด เมือง Democratic People's Republic of Korea
ที่อยู่2 เลขที่ Nungrado ตำบล อำเภอ Pyongyang จังหวัด เมือง Democratic People's Republic of Korea
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม DPRK
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ