รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่30-11-2016
Reference Number KPe.040
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. DCB FINANCE LIMITED
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Akara Building ตำบล อำเภอ จังหวัด 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola เมือง British Virgin Islands
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด Dalian เมือง China
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม DPRK
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ