รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่02-03-2016
Reference Number KPe.023
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District ตำบล อำเภอ Pyongyang จังหวัด เมือง Democratic People's Republic of Korea
ที่อยู่2 เลขที่ Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon ตำบล อำเภอ Pyongyang จังหวัด เมือง Democratic People's Republic of Korea
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม DPRK
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ