รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่30-03-2018
Reference Number KPe.056
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. CHONMYONG SHIPPING CO
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok ตำบล อำเภอ จังหวัด Pyongyang เมือง Democratic People's Republic of Korea
ที่อยู่2 เลขที่ Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok ตำบล อำเภอ จังหวัด Pyongyang เมือง Democratic People's Republic of Korea
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม DPRK
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ