รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่30-03-2018
Reference Number KPe.055
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan ตำบล อำเภอ จังหวัด Hong Kong เมือง China
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม DPRK
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ