รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่09-06-2010
Reference Number IRe.070
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI)
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square ตำบล อำเภอ Tehran จังหวัด เมือง Iran (Islamic Republic of)
ที่อยู่2 เลขที่ Pasdaran St., P.O. Box 16765 ตำบล อำเภอ Tehran, 1835 จังหวัด เมือง Iran (Islamic Republic of)
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม IRAN
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ