รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่20-12-2012
Reference Number IRe.059
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. SAD IMPORT EXPORT COMPANY
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1 ตำบล อำเภอ Tehran จังหวัด เมือง Iran (Islamic Republic of)
ที่อยู่2 เลขที่ P.O. Box 1584864813 ตำบล อำเภอ Tehran จังหวัด เมือง Iran (Islamic Republic of)
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม IRAN
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ