รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่09-06-2010
Reference Number IRe.042
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ P.O. Box 16315-189 ตำบล อำเภอ Tehran จังหวัด เมือง Iran (Islamic Republic of)
ที่อยู่2 เลขที่ Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District ตำบล อำเภอ Tehran จังหวัด เมือง Iran (Islamic Republic of)
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม IRAN
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ