รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่09-06-2010
Reference Number IRe.034
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street ตำบล อำเภอ Mashad, 91638 จังหวัด เมือง Iran (Islamic Republic of)
ที่อยู่2 เลขที่ Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street ตำบล อำเภอ Mashad จังหวัด เมือง Iran (Islamic Republic of)
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม IRAN
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ