รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่09-06-2010
Reference Number IRe.018
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. FARASAKHT INDUSTRIES
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr ตำบล อำเภอ Esfahan จังหวัด เมือง Iran (Islamic Republic of)
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม IRAN
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ