รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่09-06-2010
Reference Number IRe.005
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG)
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10 ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Iran (Islamic Republic of)
ที่อยู่2 เลขที่ Pasdaran Ave. ตำบล อำเภอ Tehran จังหวัด เมือง Iran (Islamic Republic of)
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม IRAN
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ