รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่21-05-2020
Reference Number QDi.426
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. Amir 2. Muhammad Sa’id 3. Abdal-Rahman 4. al-Salbi
วัน เดือน ปี เกิด 05-10-1976
ฉายา na
สัญชาติ Iraq
ที่อยู่1 เลขที่ House 110, Street 704, District 704 ตำบล อำเภอ Tall ‘Afar จังหวัด เมือง Iraq
ที่อยู่2 เลขที่ near Shahid Mazen Mosque and al-Khansa Hospital ตำบล อำเภอ Mosul จังหวัด เมือง Iraq
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ