รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่30-09-2002
Reference Number QDi.080
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. SAID 2. BAHAJI
วัน เดือน ปี เกิด 15-07-1975
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Bunatwiete 23 ตำบล อำเภอ Hamburg จังหวัด เมือง Germany
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ Provisional passport No.: 28642163
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ