รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่23-09-2014
Reference Number QDi.334
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ‘ABD AL-RAHMAN 2. BIN ‘UMAYR 3. AL-NU’AYMI
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ Qatar
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ Al-Waab จังหวัด เมือง Qatar
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ 01461558
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ