รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่04-10-2011
Reference Number TAi.154
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MALIK 2. NOORZAI
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ Afghanistan
ที่อยู่1 เลขที่ Boghra Road, Miralzei Village ตำบล อำเภอ Chaman จังหวัด Baluchistan Province เมือง Pakistan
ที่อยู่2 เลขที่ Kalay Rangin, Spin Boldak District ตำบล อำเภอ จังหวัด Kandahar province เมือง Afghanistan
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ FA0157612
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม Taliban
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ