รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่29-06-2012
Reference Number TAi.163
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. KHAIRULLAH 2. BARAKZAI 3. KHUDAI NAZAR
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Abdul Manan Chowk, Pashtunabad ตำบล อำเภอ Quetta จังหวัด Baluchistan Province เมือง Pakistan
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ BP4199631
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม Taliban
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ