รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่29-06-2012
Reference Number TAi.162
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ABDUL SATAR 2. ABDUL MANAN
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Kachray Road, Pashtunabad ตำบล อำเภอ Quetta จังหวัด Baluchistan Province เมือง Pakistan
ที่อยู่2 เลขที่ Nasrullah Khan Chowk ตำบล อำเภอ Pashtunabad Area จังหวัด Baluchistan Province เมือง Pakistan
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ AM5421691
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม Taliban
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ