รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่24-03-2007
Reference Number IRi.013
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. AHMAD 2. DERAKHSHANDEH
วัน เดือน ปี เกิด 11-08-1956
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharak Ghods ตำบล อำเภอ Tehran จังหวัด เมือง Iran (Islamic Republic of)
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม IRAN
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ